آدم های منفی نگر
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴
0 نظر
675 بازدید

آدمهای منفی به پیچ و خم جاده می اندیشند و آدمهای مثبت به زیباییهای طول جاده …
عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند،اما یکی با حسرت و دیگری با لذت!

Negative people think of the winding road And positive people along the road to beautyEventually, both may arrive,But one with regret, and another one with pleasure

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر