ارزش عشق
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
0 نظر
631 بازدید

سالها پيش همه احساسات و عواطف دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند که تعطيلات خود را در جزيره اي زيبا در کنار ساحل دريا بگذرانند. هر کدام از آنها در اين جزيره اوقات خوشي را مي گذراندند، اما ناگهان اعلام شد که طوفاني در راه است و همه بايد جزيره را ترک کنند.
اين خبر باعث رنجش همه شده بود و همه سوار قايق هاي خود شدند تا بازگردند اما عشق هيچ عجله اي براي بازگشت نداشت. او کارهاي زيادي داشت که بايد انجام مي داد، بنابراين آخرين کسي بود که براي سوار شدن به قايق به سمت ساحل رفت و متوجه شد که بايد عجله کند تا بتواند جزيره را ترک کند. هر چه گشت قايق خالي نيافت اما با اميدواري به جستجوي خود ادامه داد.
همچنان که کاميابي سوار قايق زيباي خود در حال حرکت بود عشق او را صدا زد و درخواست کرد تا او را هم با خودش ببرد اما کاميابي در جوابش گفت: « قايق من پر از طلا و اجناس گرانبهاست، جايي براي تو ندارم.»
در همين حال بي خيالي در حاليکه سوار بر قايقي با مزه بود مي خواست حرکت کند که عشق فرياد زد: « مي توني منو هم با خودت ببري؟» اما بي خيالي در پاسخ گفت: « نه متاسفم پاهاي تو گلي هستند و قايق منو کثيف مي کنند.»
پس از آن عشق دست به دامن اندوه شد و از او کمک خواست. اما اندوه پاسخ داد: « من خيلي غمگين هستم مي خوام تنها باشم.»
و عشق به سمت شادي رفت از او خواست تا کمکش کند، اما شادي بسيار خوشحال بود و از فرط خوشحالي نمي توانست به مشکل کسي توجه کند و نمي خواست اوقات خوشش خراب شود.
ناگهان يکي فرياد زد: «عشق من تو رو با خودم مي برم بيا سوار شو» اما عشق او را نشناخت ولي بدون معطلي سوار قايقش شد و از آنجا دور شدند.
وقتي که همه به جاي امني رسيدند، عشق از قايق پياده شد و دانش را ديد از او پرسيد: « مي دوني اوني که به من کمک کرد وقتي که همه رفته بودن کي بود؟» دانش با لبخندي گفت: « او زمان بود، چون فقط زمان است که ارزش واقعي عشق را مي داند و مي داند که عشق چه توانايي هايي دارد. فقط عشق است که مي تواند شادي و آرامش را به همراه بياورد.»

 

ما انسان ها در هنگام کاميابي از عشق خود غافل مي شويم. وقتي که احساس مي کنيم انسان مهمي شده ايم از عشق خود قدرداني نمي کنيم. و هنگام شادي يا غم به عشق بي توجهي مي کنيم. و فقط گذر زمان است که مي تواند ارزش وافعي عشق را به ما نشان دهد. چرا منتظر هستيد؟ چرا از عشق زندگي خود قدرداني نمي کنيد و هر روز زندگي خود را با آنها شريک نمي شويد؟

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر