توانایی نوشتاری سبزاندیشان

این بسته جهت افزایش  و ارتقاء توانایی و مهارت نوشتن و گرامر به شما معرفی می شود. و شامل 10 عدد DVD  می باشد. که شامل آموزش موارد زیر می باشد. د راین بسته آموزش به صورت ویدئو توسط استاد بین المللی با قابلیت توقف و حل تمرین به صورت همزمان ارائه شده و کتاب الکترونیکی برای حل تمرینات نیز ارائه شده.

- آموزش مقدمات نوشتن.

- سازماندهی افکار جهت نوشتن

- غلبه بر انسداد ذهن نویسنده

- ساخت جمله

- ساخت پاراگراف

- حروف ربط و حروف اضافه

- مقدمه و نتیجه گیری

- توصیف مبتکرانه خود

- بهبود و توسعه کلمات

- جلوگیری از مشکلات رایج

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت: 100.000 ریال