دانستنی روانشناسی (چگونه می توانید آنچه را که ندارید به دست آورید  و آنچه را که دارید حفظ کنید)

تمامي احساسات، عقايد و دانش ما به افکار دروني مان ـ آگاهانه يا غيرآگاهانه ـ بستگي دارد و چه بدانيم يا ندانيم تحت کنترل هستيم و مي توانيم مثبت يا منفي، مشتاق يا بي تفاوت، فعال يا غيرفعال باشيم. بزرگترين فرق بين مردم، رفتار و طرز برخورد آنان است. براي برخي، يادگيري لذت بخش و هيجان انگيز است، براي ديگران سخت و خسته کننده وبراي بسياري ديگر، يادگيري فقط کاري ضروري براي پيدا کردن شغلي مناسب محسوب مي شود. رفتارهاو طرز برخورد ما در حال حاضر عادت ناميده ميشود که به علت دريافت بازخورد از طرف والدين، دوستان،جامعه و خودمان شکل مي گيرد و در واقع تصويري است از ما وجهان ما. اين رفتارها غالباً به وسيله گفتگوي دروني که مرتباً با خود ـ آگاهانه يا غيرآگاهانه ـ داريم،تقويت مي شوند. در واقع اولين گام براي تغيير رفتار، تغيير گفتگوي دروني ماست. يکي از روش هاي تغيير عبارت است از تعهد، کنترل و چالش.