کتاب راهنمای زبان بدن

آنچه مردم مي گويند اغلب با آنچه که فکر يا احساس مي کنند متفاوت است. با دانستن زبان بدن مي توانيد فکر آنان را با مشاهده حرکات و رفتارشان تعبير و تفسير نماييد. به نظر بعيد مي رسد اما ياد گرفتن زبان بدن راحت است و استفاده از آن لذت بخش.
افراد زيادي راز هاي زبان بدن را از آلن پيز متخصص بين المللي ارتباط غير کلامي آموخته اند.
تعبير حرکات بدن را بخوانيد تا دريابيد که:
چگونه مي توان به دروغگويي شخصي پي برد
چگونه مي توان خود را دوست داشتني تر ساخت
چگونه مي توان از همکاري ديگران برخوردار شد
چگونه مي توان مصاحبه و مذاکره اي موفقيت آميز انجام داد
چگونه مي توان يک شريک انتخاب کرد