کتاب قانون توانگری از کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل

دانلود کتاب قانون توانگري «قانون خلاقيت اين است که به جاي اين که آرزوهاي ديرين خود را با اين بهانه که روياهايي محال هستند سرکوب کنيد، به طرزي سازنده به آن ها بنگريد. يعني بدانيد که آرزوهاي راستين شما چيستند، و آن گاه از آرزوهايتان فهرستي تهيه کنيد. به طور منظم به سراغ آن ها برويد و در صورت لزوم آن ها را عوض يا جا به جا کنيد. وقتي آرزوهايتان را مي نويسيد، جايگاه ذهني آن ها نيز منظم مي شود.»

مي خواهم ديگر بار وعده ي گوته را به يادتان آورم: «انجام آن چه را که مي تواني يا مي انديشي که مي تواني، آغاز کن! در جسارت، نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است.»
فهرست مطالب
:

مقدمه
 فصل اول: حقيقت تکان دهنده
 فصل دوم: قانون اصلي توانگري
 فصل سوم: قانون خلاء
 فصل چهارم: قانون خلاقيت
 فصل پنجم: قانون تخيل
 فصل ششم: قانون فرمان
 و……
 فصل هجدهم: تندرستي و انديشه ي توانگرانه
 خاتمه: وقتي طلا از آسمان بر زمين نشست

اين کتاب حاصل سالهاي کسادي اخير و سالها زندگي بي برکت است . هيچ کس کسادي و زندگي بي برکت را دوست ندارد البته نبايد هم دوستشان داشت .

پانزده سال بود که جوياي چنين کتابي بودم . در طول آن سالها که در قفسه کتابخانه ها و کتابفروشي ها جستجويش ميکردم ، ديدم کتاب هاي بسيار درباره ي موفقيت يافت ميشود .اما هيچ کدام از قوانين ساده و منسجمي که کاميابي را تضمين کند سخن نميگفت .

وقتي بيوه شدم و پسر بچه اي رو دستم ماند که ميبايست او را مي پروراندم و وسايل تحصيلش را فراهم مي کردم و آيندش را سرو سامان ميدادم ، شروع کردم به جستجوي کتابي نظير اين کتاب . چون نه آموزشي ديده بودم که بتوانم کار پيدا کنم . نه منبع درآمدي داشتم ، حاضر بودم جانم را بدهم تا راه و رسم مقتدرانه انديشيدن را بياموزم.