کتاب قانون شفا اثر کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل

روانشناسان مي گويند فقط مي توانيد صاحب چيزي باشيد که ذهناً آن را بپذيرد. اين را نيز مي گويند که اگر فکر کنيد طرد شده ايد، طرد مي شويد. همراه با کاربرد فنون شفا که دراين کتاب است و ساير درمانهاي پزشکي که براي خود مناسب مي يابيد، گامي فراتر برويد و به تاکيد ندا در دهيد: «من آماده ام. براي شفاي ذهن و تن و روابط و همه امورم کاملاً آماده هستم. هم اکنون شفاي کامل خود را مي پذيرم. من آرام هستم و جسماً نيرومند و ذهناً قدرتمندم و همه مويرگهايم سرشار از شفا و شادماني است.»
آنگاه از ضميربرترتان بخواهيد تا بر شما آشکار کند که کدام قانون شفا سريعتر شما را شفا مي بخشد...
 
فهرست مطالب:

مقدمه شما شفا دهنده ايد!
فصل اول: حقيقت تکان دهنده درباره ي شفا
 فصل دوم: قانون شفا بخش «نه»
فصل سوم: قانون «شگفت» شفا
 فصل چهارم: قانون شفا بخش «رهايي»
فصل پنجم: قانون شفا بخش «آري»
فصل ششم: قانون شفا بخش ستايش
 فصل هفتم: قانون شفا بخش محبت
 فصل هشتم: شفا از طريق« معجزه»
فصل نهم: قانون مرموز شفا
 فصل دهم: قانون شفا بخش تجسم
 فصل يازدهم: قانون عارفانه شفا
 فصل دوازدهم: فعل و انفعال هاي فرايند شفا
 فصل سيزدهم: ايثار و بخشش شفا بخش
 در خاتمه: آيا مي توانيد شفاي خود را بپذيريد؟