چشم دل بگشا اثر کاترین پاندر و ترجمه گیتی خوشدل

توانگری و فراوانی، پایه و اساس ذهنی و معنوی دارد. توانگری راستین، آرامش و تندرستی را نیز در بر می گیرد.
با رها کردن یا سپردن بار، این مجال را به خود می دهید که در آرامش، سایر امکانات و راه حلها را ببینید.
از استدلال و تقلا دست می کشید، تا از طریق تجسم خلاق به خواسته ها و ثمرات دلخواهتان برسید.
با تکرار عبارتهای تاکیدی، موانع درونی خود را از میان بر می دارید، تا راه دریافت آن فراوانی را که پیشاپیش برای شما مهیا شده است بگشایید...
فهرست مطالب:

مقدمه
 بخش اول- شیوه های تجلی توانگری
 فصل اول- چشم دل بگشا
 فصل دوم- پالایش ذهن برای توانگری
 فصل سوم-آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن
 فصل چهارم- آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر
 فصل پنجم- آفرینش توانگری ذهنی از طریق کلام
 فصل ششم- راز توانگری پایدار
 بخش دوم- سایر راههای تجلی توانگری
 فصل هفتم- تجلی توانگری از طریق طرح الهی
 فصل هشتم- تجلی توانگری از طریق فرزانگی
 فصل نهم- تجلی توانگری از طریق عشق
 فصل دهم- تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی