سواد تبليغاتي چيست؟ بررسي ابعاد سواد تبليغاتي
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
0 نظر
1179 بازدید

تبليغات بخش مهمي از زندگي روزمره در جامعه غربي دوره معاصر است. بازاريابي و پيام هاي تبليغاتي بيش از پيش زندگي مصرف كنندگان را اشباع كرده است. براي درك و تفسير اين پيام ها و بازنمايي هاي بصري، مصرف كنندگان به مهارت هاي سواد تبليغاتي (يعني، توانايي شناخت، ارزيابي و درك تبليغات و ديگر پيام هاي تجاري) نياز دارند.


با توجه به اهميت مبرهن سواد رسانه اي و آموزش رسانه، تعجب آور است كه چرا پژوهش كمي به بعد تبليغات پرداخته است. به طور كلي تبليغات معمولاً در چارچوب سواد رسانه اي مطرح مي شود. بسياري از متون سواد رسانه اي تبليغات را به عنوان بخشي از سواد رسانه اي معرفي مي كنند. پژوهشي در زمينه مصرف كنندگان فرهيخته تبليغات وجود دارد، با اين حال در كل مفهوم سازي و الگوسازي سواد تبليغاتي فراتر از گام هاي ابتدايش به پيش نرفته است.


كاملاً بديهي است كه مفهوم سواد تبليغاتي مستلزم واكاوي و توسعه بيشتر است. مقاله حاضر درصدد توسعه يك الگوي سواد تبليغاتي است و هدف آن مفهوم سازي پديده سواد تبليغاتي و ارائه ديدگاه هاي جديد براي حمايت از پژوهش هاي بيشتر در رشته سواد رسانه اي است. پيچيدگي نظري مبتني بر تحليل كلي از سنت فكري مطالعات ارتباطي و نشانه شناختي بر تبليغات ناشي مي شود. اين مقاله، معناي سواد تبليغاتي را كشف و ديدگاه هاي مختلف را شناسايي مي كند، و به طور خاص به دنبال پاسخ به سوالات زير است:


-    سواد تبليغاتي چيست؟
-    چگونه مي توان سواد تبليغاتي را مدل سازي كرد؟
ما با اين ديدگاه شروع مي كنيم كه چگونه مفهوم سواد در جامعه رسانه اي تغيير كرده است. اين بحث با ارائه الگوي پيشنهادي سواد تبليغاتي و ابعاد آن ادامه مي يابد. سرانجام، با بحثي درباره معاني سواد تبليغاتي در ارتباطات بازاريابي و با كاربست طراحي تبليغات و ارتباطات بصري نتيجه گيري مي كند.

 


 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر