البته نباید عوامل دیگری چون برخی ناکارآمدی ها در فرآیند فروش را نیز نادیده گرفت. حدود 30 تا 50 درصد وقت تیم فروش به هدر می رود. به این معنا که آنها در تلاش بیهوده برای مجاب کردن مشتری اند و اگر این رفتار تصحیح شود، میزان فروش بالاتر خواهد رفت. برای حل مسائلی از این دست مدیران چه کاری باید انجام دهند؟ خب، واضح ترین جواب این است که باید از مشتریان خود بازخورد بگیرند. اما، مدیران باید عملکردهای ضعیف و تکرارشونده بخش فروش را جستجو کرده و موانع را بیابند . به عنوان مثال، سوال هایی از این دست را باید از خود بپرسند که، آموزش موثر بوده است یا ابزار فروش؟ بسیار مهم است که مدیران با درک الگوهای منفی و مثبت، و فراهم کردن بازخوردهای بسیار مهم از بازاریابی، به فروشندگان خود کمک کنند تا به صورتی هماهنگ با یکدیگر در ارتباط باشند. یکی دیگر از راهبرد های موثر برای جمع آوری بازخورد مفید از کارمندان این است که، از آنها بخواهید تاکتیک هایی را که برای رسیدن به موفقیت می تواند به آنها کمک کند را برشمرند. در مورد راه هایی که برای فروش بهتر می شناسند، از آنها سوال کنید و بر روی جواب های آنها دقیق شوید و به اطلاع دیگر اعضای تیم فروش نیز برسانید. پس از این مرحله، شما به عنوان مدیر فروش، لازم است این سوال را از خود بپرسید که: چه اقداماتی باید انجام دهید تا سازمان خود را به سمت تاکتیک هایی که واقعا مفید هستند، هدایت کنید؟ اگر تیم فروش شما بیشتر وقت خود را صرف جواب دادن یا زنگ زدن تلفن می کنند تا پیام های فروش خود را به گوش مشتریان برسانند، تنها وقتشان را تلف می کنند. به جای آن، باید درگیر یک گفتگوی سازنده با مشتری شوند و در برابر مسائلی که مشتریان واقعا با آن مواجهند، کالا یا خدماتی را پیشنهاد دهند.

منبع: www.ibazaryabi.com